Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. begeleidingsvoertuig: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1, van de Regeling voertuigen, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg dat is bestemd voor de begeleiding van exceptionele transporten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit ontheffingverlening Dienst Wegverkeer exceptionele transporten;
b. verkeersregelaar met in het kader van zijn beroep verkeersregelende taken: verkeersregelaar, niet zijnde transportbegeleider of verkeersregelaar die tot taak heeft eenvoudige verkeersregelende werkzaamheden te verrichten bij evenementen, die uit hoofde van zijn beroep verkeersregelende werkzaamheden verricht;
c. bevoegd gezag: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;
d. gezichtsveldverbeterende voorziening: voorziening als bedoeld in artikel 5.3.45, zesde en elfde lid, van de Regeling voertuigen;
e. wegvak: gedeelte van een weg tussen twee zijwegen of – indien geen zijweg aanwezig is – tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft;
f. experiment: experiment als bedoeld in artikel 186 van de wet;
g. experimentverkeersbesluit: verkeersbesluit als bedoeld in artikel 60;
h. transportbegeleider: verkeersregelaar die optreedt ter begeleiding van een exceptioneel transport als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit ontheffingverlening Dienst Wegverkeer exceptionele transporten;
i. verkeersregelaar: persoon behorend tot de ingevolge artikel 12, eerste lid, van de wet, aangewezen categorie, niet zijnde een persoon als bedoeld in artikel 82, eerste lid, onderdeel d, of artikel 82, derde lid, van het RVV 1990;
j. wet: Wegenverkeerswet 1994 .
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Verkeerstekens en maatregelen ter regeling van het verkeer
+ Hoofdstuk IIA. Bewegwijzering
+ Hoofdstuk III. Vaststelling bebouwde kom
+ Hoofdstuk IV. Gehandicaptenparkeerkaart
+ Hoofdstuk V. Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers
+ Hoofdstuk VI. Strafbepaling
+ Hoofdstuk VII. Bepalingen inzake experimenten
+ Hoofdstuk VIII. Inwerkingtreding
+ Hoofdstuk IX. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht