Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 juli 2008, nr. DGB/AOS/A&A 2008-0000190831, houdende de instelling van een tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie ambtsdragers (Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers)
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Besluit:
Artikel 1
Er is een tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers.
1.
De adviescommissie heeft tot taak de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren over de normering van de ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector.
2.
De adviescommissie heeft tot taak de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens te evalueren.
Artikel 3
De adviescommissie bestaat uit ten hoogste zes leden.
1.
De adviescommissie brengt haar adviezen uit voor 1 december 2009.
2.
De adviescommissie wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2010.
3.
Indien de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren in werking treedt voor 1 januari 2010, wordt de adviescommissie opgeheven met ingang van de datum waarop de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren in werking treedt.
Artikel 5
De archiefbescheiden van de adviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 september 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht