Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2004.

Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

Uitgebreide informatie
Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken
De Minister van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:minister:
de minister van Buitenlandse Zaken;commissie:
de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken, bedoeld in artikel 2.
1.
Er is een Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken.
2.
De commissie is belast met het horen van belanghebbenden en het adviseren van de minister over de beslissing op bezwaarschriften met betrekking tot consulaire zaken, met uitzondering van bezwaarschriften tegen besluiten genomen krachtens bij het Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997 aan het hoofd Visadienst en het plaatsvervangend hoofd Visadienst verleend mandaat en door dezen op voet van dat besluit verleend ondermandaat.
3.
Voor de behandeling van elk afzonderlijk bezwaar treedt de commissie op in een samenstelling die op voet van artikel 5 wordt vastgesteld.
1.
De minister benoemt de voorzitter en de overige leden van de commissie voor een door de minister te bepalen termijn. De leden zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister.
2.
Tussentijdse beƫindiging van het lidmaatschap vindt plaats door de minister:
a. op verzoek van betrokkene,
b. wegens ongeschiktheid uit hoofde van ziekten of gebreken,
c. wegens ongeschiktheid anders dan uit hoofde van ziekten of gebreken, of
d. wegens andere gewichtige redenen die een goede functievervulling in de weg staan.
Artikel 4
De minister voegt aan de commissie een ambtelijk secretariaat toe. Het secretariaat staat onder leiding van een ambtelijk secretaris.
1.
De ambtelijk secretaris stelt voor de behandeling van elk bezwaar de commissie samen uit drie van de leden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en wijst aan wie van hen als voorzitter optreedt.
2.
De ambtelijk secretaris voegt een medewerker van het ambtelijk secretariaat als secretaris toe aan de commissie.
3.
De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat niet tot lid onderscheidenlijk secretaris worden aangewezen personen die zijn betrokken bij de totstandkoming van het bestreden besluit.
4.
Indien de zaak daarvoor naar het oordeel van de betrokken leden van de commissie in aanmerking komt, geschiedt het horen door een van hen.
5.
De commissie stelt haar advies vast bij meerderheid van stemmen van de betrokken leden. De voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekenen het advies.
1.
De commissie heeft toegang tot alle stukken met betrekking tot de aan haar voorgelegde bezwaren.
2.
De medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken verschaffen de commissie de door haar met het oog op de uitoefening van haar taak verlangde inlichtingen.
Artikel 7
De commissie regelt haar werkwijze en stelt de minister daarvan in kennis.
Artikel 8
Dit besluit is niet van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften, ingediend voor 1 april 2001.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht