Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit algemeen verbindend verklaring overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 juli 2009, nr. 20664, houdende algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelezen het verzoek van de vereniging Agrodis strekkende tot algemeen verbindend verklaring van haar overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen;
Gelet op artikel 111, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt onder ‘gebruiker, gewasbeschermingsmiddel, toelating, en op de markt brengen’ verstaan, hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Onder stichting CDG wordt verstaan: stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen.
1.
De overeenkomst van 12 december 2008, inclusief het CDG09 certificatieschema (versie 2.2 van mei 2009), tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen verenigd in Agrodis, wordt algemeen verbindend verklaard.
2.
De algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, geldt voor een ieder die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengt.
1.
In afwijking van artikel 2 is de overeenkomst niet van toepassing op een natuurlijke of rechtspersoon die rechthebbende is van een toelating, die een gewasbeschermingsmiddel levert of doet leveren:
a. aan een leverancier, mits de leverancier over een geldig bewijs van vakbekwaamheid beschikt, als bedoeld in artikel 71, tweede lid, onderdeel b, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
b. aan een professionele gebruiker met het oog op zaadbehandeling of zaadontsmetting door die gebruiker.
2.
In afwijking van artikel 2 is de bijlage bij de overeenkomst (het CDG09 certificatieschema), alsmede artikel 2, onderdeel b van de overeenkomst niet van toepassing op een natuurlijke of rechtspersoon die:
a. als nevenactiviteit de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen heeft,
b. beschikt over een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL), met de extra module handel, waarvan het certificaat is uitgegeven door de Stichting Pro Act, en
c. niet meer dan 1.500 kg aan gewasbeschermingsmiddelen verkoopt of aflevert per jaar.
3.
Stichting Pro Act rapporteert elk half jaar aan de Stichting CDG omtrent de uitvoering en handhaving van de vrijstelling bedoeld in het tweede lid.
Artikel 4
Stichting CDG rapporteert halfjaarlijks aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omtrent de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Op verzoek verstrekt de stichting CDG tussentijds ook de gevraagde inlichtingen aan de minister.
Artikel 5
Uiterlijk op 1 januari 2010 voldoet een ieder tot wie dit besluit zich richt aan alle verplichtingen die de overeenkomst en de algemeen verbindend verklaring ervan met zich brengen.
Artikel 6
De overeenkomst en het CDG09 certificatieschema (versie 2.2 van mei 2009) liggen tot  januari 2010 ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Prins Clauslaan 8 te ’s-Gravenhage.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt op 1 januari 2011.
Den Haag, 10 juli 2009
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht