Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit beleidsregels en subsidieplafond Onderzoek Milieu en Water

Uitgebreide informatie
Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 november 2008, nr. DMW-1060/08, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Onderzoek Milieu en Water)
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op de artikelen 6, 7, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 6.2, 6.3 en 6.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
1.
Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.2, 6.3 en 6.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma Onderzoek Milieu en Water gelden voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels in samenhang met de algemene criteria van het onderzoeksbeleid Onderzoek in Ontwikkeling.
2.
Activiteiten die specifiek zijn gericht op een enkel land komen niet voor subsidie in aanmerking.
3.
Bij de beoordeling van aanvragen wordt overeenkomstig de artikelen 6 en 8 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken mede rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van uitgaven over de prioritaire thema’s zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.2, 6.3 en 6.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Onderzoek Milieu en Water geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 0,–.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal op internet worden geplaatst (www.minbuza.nl). Deze bijlage kan voorts worden opgevraagd bij de Directie Milieu en Water, 070-3484956.
De
minister
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht