Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit beleidsregels en subsidieplafond Vakbondsmedefinanciering 2009-2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 januari 2009, nr. DSI/MY-19/09, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Vakbondsmedefinanciering 2009–2012)
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op de artikelen 6, 7, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, en de artikelen 5.3, 5.4 en 5.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
1.
Voor subsidieverlening op grond van artikel 5.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode van 1 april 2009 tot en met 31 december 2012 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.
2.
Aanvragen voor evenbedoeld tijdvak worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 28 februari 2009.
Artikel 2
Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 61.325.596.
Artikel 3
De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste voldoen aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
minister
wnd Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht