Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit bepaling referentieniveauperiode

Uitgebreide informatie
Besluit bepaling referentieniveau-periode
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 1 van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen (Stb. 1982, 465);
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:etmaalperiode:
de dag (07,00–19,00 uur), de avond (19,00–23,00 uur) of de nacht (23,00–07,00 uur);bedrijfsperiode:
het gedeelte of de gedeelten van een of meer etmaalperiodes, gedurende welke een of meer inrichtingen op een industrieterrein in bedrijf zijn;beschermingsperiode:
het gedeelte of de gedeelten van een of meer etmaalperiodes, gedurende welke een woning of andere geluidsgevoelige bestemming een akoestische bescherming nodig heeft.
1.
De beschermingsperiode van woningen, bejaardenoorden, algemene, categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, medische kindertehuizen en sanatoria omvat alle etmaalperiodes.
2.
De beschermingsperiode van kleuterscholen, scholen voor lager onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs omvat die gedeelten van etmaalperiodes, gedurende welke in die scholen onderwijs pleegt te worden gegeven.
3.
De beschermingsperiode van gebouwen voor sociaal-cultureel of maatschappelijk gebruik, niet zijnde inrichtingen in de zin van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) of het Besluit recreatie-inrichtingen Wet geluidhinder (Stb. 1981, 687), medische kleuterdagverblijven en kantoorgebouwen omvat die gedeelten van etmaalperiodes, gedurende welke die gebouwen als zodanig in gebruik plegen te zijn.
Artikel 3
Het referentieniveau dient te worden bepaald over de periode waarin de bedrijfsperiode en de beschermingsperiode samenvallen.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bepaling referentieniveauperiode.
2.
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1982.
Artikel 5
Het besluit wordt met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatcourant bekend gemaakt.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht