Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gehoord de Algemene Rijksarchivaris,
Gelet op Archiefwet 1995, artikel 12, lid 1 en artikel 15, alsmede artikel 10 van Archiefbesluit 1995, artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens en afdeling 3:3, alsmede artikel 3:49 en 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, Wet openbaarheid van bestuur,
Besluit
Artikel 1
Het archief van het Bureau Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties) 1946 – 1999, zal worden overgebracht naar het Nationaal Archief.
Artikel 2
Op delen van het in artikel 1 genoemd archiefbestand zullen beperkingen van de openbaarheid gelden.
Artikel 3
De volgende over te dragen documenten worden geheim gehouden met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Raadpleging door anderen dan in de dossiers genoemde personen, hierna genoemd betrokkenen, is slechts mogelijk na toestemming van de Algemene Rijksarchivaris.
1. Het betreft de inventarisnummers 40, 54, 57, 68, 69, 120, 125, 127, 141, 184, 189, 195, 214, 220, 221, 223, 230, 231, 232, 234, 255, 275, 280, 283, 289, 322, 487, 490, 491, 499, 500, 501, 532, 596, 598, 1057, 1136, 1285, 1501, 1507, 1580, 1652, 1718, 2021 t/m 2024, 2027, en 2044.
2. Toestemming, als bedoeld in het eerste lid kan achterwege blijven indien:
a de onderzoeker kan aantonen dat betrokkene is overleden;
b de onderzoeker een verklaring van betrokkene kan overleggen waaruit blijkt dat deze toestemming geeft tot inzage;
c er in de gevraagde dossiers geen namen van nog levende personen voorkomen.
3. Toestemming, als bedoeld in het eerste lid, blijft achterwege indien een periode van 75 jaar na afsluiting van het betrokken dossier is verstreken.
Artikel 4
De volgende over te dragen documenten worden onder geheimhoudingsclausule overhandigd. Met het oog op bescherming van de belangen van de Staat of zijn bondgenoten blijft de openbaarheid beperkt tot en met 75 jaar na afsluiting van het dossier.
Het betreft de inventarisnummers 18, 19, 31, 38, 47, 53, 55, 56, 63, 65, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 138, 148, 160, 161, 165, 169, 170, 176, 180, 181, 188, 197, 208, 211, 212, 217, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 276, 278, 286, 288, 292, 299, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 325, 352, 372, 374, 404, 409, 411, 419, 420, 443, 446, 450, 454, 455, 467, 473, 481, 484, 488, 524, 525, 529, 536, 540, 541, 552, 559, 568, 599, 610, 611, 612, 613, 644, 1083, 1665, 1683, 1728 en 2020.
Artikel 5
De directeur van het Nationaal Archief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of doen bewaren, in overeenstemming met het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht