Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit beperking inschrijving tandheelkunde 1994- 1995 en 1995 – 1996

Uitgebreide informatie
Besluit beperking inschrijving tandheelkunde 1994- 1995 en 1995–1996
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Overwegende, dat in de nabije toekomst de behoefte op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden van de opleidingen tandheelkunde slechts in beperkte mate zal toenemen;
Dat deze toename niet zodanig zal zijn, dat de regeling inzake de capaciteitsbeheersing, bedoeld in artikel 7.53, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, toepassing kan vinden, aangezien artikel 7.54, eerste lid, vervolgens zal leiden tot te grote aantallen afgestudeerden;
Dat door middel van het vaststellen van een arbeidsmarktfixus de capaciteitsuitbreiding van de opleidingen tandheelkunde gecontroleerd kan worden uitgevoerd, in overeenstemming met de behoefte op de arbeidsmarkt;
Gelezen et advies van de staatssecretaris van welzijn, volksgezondheid en cultuur van 19 juli 1993, PAO/THK/933646;
Gezien de voornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van genoemde wet;
Na overleg op grond van artikel 3.2. van genoemde wet met de betrokken universiteiten;
Gelet op artikel 7.56 van genoemde wet;
Besluit:
Artikel 1
Het aantal personen dat voor de studiejaren 1994- 1995 en 1995- 1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de opleiding tandheelkunde aan de universiteiten waaraan deze opleiding is verbonden, bedraagt 180, onderscheidenlijk 210.
1.
Het aantal personen, bedoeld in artikel 1, wordt als volgt verdeeld:
a. voor het studiejaar 1994–1995:
de Universiteit van Amsterdam: 65, en de Vrije Universiteit te Amsterdam: 55, samenwerkend in ACTA;
de Katholieke Universiteit Nijmegen: 60;
b. voor het studiejaar 1995–1996:
de Universiteit van Amsterdam: 65, en de Vrije Universiteit te Amsterdam: 55, samenwerkend in ACTA;
de Katholieke Universiteit Nijmegen: 60;
de Rijksuniversiteit Groningen: 30.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in Uitleg OenW-Regelingen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na publikatie.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking inschrijving tandheelkunde 1994- 1995 en 1995 – 1996.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht