Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 juli 2009, nr. DDI/ST/reg. 021/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari
159 2039
211 2039
217 2039
225 2039
347 2021
355 2039
363–364 2039
463 2024
467 2070
478 2039
684 2039
729 2024
1.
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummer niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.
2.
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
3.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
Artikel 2
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari Openbaar met ingang van 1 januari
501 2025 2070
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.
2.
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, is het inventarisnummer genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.
Artikel 3
Met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom, zijn de inventarisnummers genoemd in artikel 2 na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief te raadplegen. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari
16 2049
17–18 2050
19–20 2051
21–22 2052
23 2049
24–26 2050
27–29 2051
30–32 2052
33–35 2053
36 2049
37–38 2050
39 2051
40 2052
41 2053
249 2021
457 2049
458 2050
459 2051
509–510 2054
511 2055
613 2028
618 249
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.
2.
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari genoemd in de tweede kolom.
3.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.
Artikel 5
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 4, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 6
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2 met in achtneming van artikel 3, en de inventarisnummers, genoemd in artikel 4, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998’.
De
Minister
directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht