Besluit van de Minister van Financiën van 23 juni 2008, nr. B en C 2008-1280 M tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;
Gezien het advies van het Nationaal Archief d.d. 21 juli 2008 nr. C/SA/08/1387;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987 met de inventarisnummers zoals opgenomen in de Bijlage , de in artikel 2 genoemde beperkingen gesteld voor de termijn van maximaal 75 jaren.
Artikel 2
Raadpleging van de in artikel 1 genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
de
Minister
plv. Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht