Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1968–2008
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 18 mei 2015, met kenmerk 15.429;
Besluit:
Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de directie Financieel-Economische Zaken;
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnr. Beperkt openbaar tot Motivatie beperkingen openbaarheid
74 2042 Het inventarisnummer handelt over het maken van afspraken tussen OCW en Financiën over de aankoop van een collectie. De gegevens zijn te herleiden naar de eigenaar van deze collectie.
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1968–2008’.
Den Haag, 8 juni 2015
De
Minister
De wnd. Directeur FM/ICT,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht