Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 februari 2009, nr. DDI/ST/reg. 018/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
2682 2039
27055 2040
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
2.
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummers niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.
3.
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden is het inventarisnummer genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet openbaar.
4.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964’.
De
Minister
de directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht