Besluit beperking openbaarheid archief Rijksvreemdelingendienst (RVD) en taakvoorgangers over de periode 1918–1945
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Gelet op artikel 15, lid 3 van de Archiefwet 1995;
Gelet op het besluit van de Minister van Justitie van 14 december 2000;
Gehoord de minister van Veiligheid en Justitie;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de archiefbescheiden beschreven in de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar in de tweede kolom.
Inventarisnummer Jaar
324 2018
1505 2018
1510 2021
Artikel 2
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de archiefbescheiden beschreven in de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar in de tweede kolom. Wanneer het overlijden van een betrokkene ten genoege van de algemene rijksarchivaris is aangetoond, vervalt de beperking aan de openbaarheid van het dossier dat op die persoon betrekking heeft.
Inventarisnummers Jaar
369–393 2050
457–462 2044
490–502 2048
532–534 2030
823–824 2044
871–872 2038
873–880 2042
883–891 2044
897–898 2018
917 2028
930–1079 2048
1090–1094 2049
1095–1231 2050
1240–1266 2047
1278–1291 2051
1307–1308 2042
1411–1414 2026
1429–1435 2016
1488–1502 2048
1507 2017
1614–1615 2036
1675–1687 2049
1689–1696 2017
1701–1702 2019
1704–1726 2055
1773 2017
1810–1811 2034
1863 2014
1864 2014
1958 2029
1968–1969 2017
1970–1973 2048
1995–1996 2024
Artikel 3
Inzage in de in de archiefbescheiden, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de artikelen 1 en 2 is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijk toestemming van de algemene rijksarchivaris. Deze verleent zijn toestemming wanneer
de persoon wiens dossier u wilt raadplegen, is overleden;
u de uitdrukkelijke toestemming heeft van de persoon wiens dossier u wilt raadplegen;
de persoon wiens dossier u wilt raadplegen de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt;
raadpleging noodzakelijk is als juridisch bewijsstuk;
raadpleging noodzakelijk is ter voldoening aan volkenrechtelijke verplichting;
raadpleging plaats vindt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
Artikel 4
Het vervaardigen van reproducties van archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de artikelen 1 en 2, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 11 augustus 2015
De
Minister
de algemene rijksarchivaris,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht