Besluit van de Minister van Financiën d.d. 25 september 2009, nr. BenC 2008-2287 N, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief van Agentschap van het Ministerie van Financiën met betrekking tot haar taken op het gebied van na-oorlogs rechtsherstel, over de periode 1943–1999
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995,
Gezien het advies van het Nationaal Archief d.d. 11 december 2008 nr. C/S&A/08/2474;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de door het Project Wegwerken Archief-achterstanden bewerkte archief van Agentschap van het Ministerie van Financiën met betrekking tot haar taken op het gebied van na-oorlogs rechtsherstel, over de periode 1943–1999, met het inventarisnummer zoals opgenomen in de bijlage , de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld voor een termijn van vijfenzeventig jaren gerekend vanaf het eindjaar van de dateringvan de archiefbescheiden.
Artikel 2
Raadpleging van de in het vorige artikel genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
De
Minister
Plv. Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht