Let op. Deze wet is vervallen op 17 oktober 2005. U leest nu de tekst die gold op 16 oktober 2005.

Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000

Uitgebreide informatie
Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan,
Gelezen het verzoek van de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, d.d. 12 uli 2000;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten en artikel 142, eerste lid, onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen in dienst van/werkzaam bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, die de functie vervullen van - zo middels dit besluit genoemd - natuurwachter, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:
a. de Jachtwet , de Visserijwet 1963 , de Vogelwet/het Vogelbesluit, de Boswet (waaronder Kapverordening); de Ontgrondingenwet , de Plantenziektewet , de Natuurbeschermingswet/ Natuurschoonwet 1928 (Flora en Faunawet), de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten, de Wet milieubeheer : art. 1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Grondwaterwet , de Wet bodembescherming , de Wet vervoer milieugevaarlijke stoffen (afsteken vuurwerk buitengebied), de artikelen 5a t/m 8c van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen;
b. de Verordening bescherming bodem- en grondwater; de Provinciale verordening Stiltegebieden in Noord-Holland; de diverse Keuren van de Hoogheemraadschappen en Waterschappen in de provincie Noord-Holland; de APV van elke gemeente waarin de NV PWN gronden in beheer heeft en/of andere (provinciale) verordeningen, voorzover de in dit besluit bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar daarvoor door het bevoegde/verordonnerende bestuursorgaan is aangewezen;
c. de Wegenverkeerswet 1994 ; de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), in verband met onverzekerd crossen;
e. de Wet op de economische delicten, voorzover het feiten betreft waarvoor in dit besluit en binnen de op grond van dit besluit uit te vaardigen 'akten' opsporingsbevoegdheid is verleend.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied in eigendom van de Provincie Noord-Holland en in beheer bij de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, welk grondgebied valt binnen de politieregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord.
1.
De direct toezichthouder als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze beschikking is namens mij bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 65 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Alkmaar.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Noord-Holland-Noord.
1.
De directeur van de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen voornoemd bedrijf;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in dat jaar voor die Citotoets zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan de Minister van Justitie, Directie Bestuurszaken, afd. IBB, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Het Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en de stichting `Het Nationale Park De Kennemerduinen', Nr. 95/6025-7691/Asd, d.d. 24 november 1995, wordt ingetrokken. De akten en legitimatiebewijzen die op basis van dat besluit zijn afgegeven, worden geacht op het onderhavig besluit te berusten met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 oktober 2000
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het
hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht