Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 september 2015, 15072015 nr. 201501/KPCN/15, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon agenten van politie bij Rijksdienst Caribisch Nederland afdeling SZW/Arbeidsinspectie BES
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de Arbeidsinspectie van 3 juni 2015 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie en de korpschef/hoofd van dienst;
Gelet op:
Artikel 184, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering BES;
Het Besluit buitengewone agenten van politie BES;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon agent van politie: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
Maximaal 10 [tien] personen werkzaam bij SZW/ Arbeidsinspectie in de functie van inspecteur, zijn aangewezen als buitengewoon agent van politie.
Artikel 3
De buitengewoon agent van politie is bevoegd tot het opsporen van:
1. Alle strafbare feiten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket;
2. Verordeningen en/of Keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;
3. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.
Artikel 4
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 3, geldt voor het grondgebied van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van het Besluit buitengewone agenten van politie BES is aangewezen de hoofdofficier van justitie BES.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 46, derde lid, van het Besluit buitengewone agenten van politie BES is aangewezen de korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland.
1.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheden, namens deze het Hoofd van de Unit SZW/ Arbeidsinspectie brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon agenten van politie werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon agenten van politie verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon agenten van politie, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon agent van politie SZW/ Arbeidsinspectie BES 2015.
Kralendijk, 21 september 2015
De
Minister
De Korpschef van het Politiekorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht