Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2006.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BBE-SIE 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 7 juni 2005, nr. 5356510/505, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van politie bij de BBE-SIE
De Minister van Justitie,
Gelezen het verzoek van de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten d.d. 9 november, kenmerk BOA/01/WV;
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 8, zevende lid, en artikel 60, van de Politiewet 1993;
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. KLPD: Korps landelijke politiediensten;
b. BBE-SIE: Bijzondere Bijstands Eenheid - Snelle Interventie Eenheid, als bedoeld in de Regeling bijzondere bijstandseenheden;
c. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar te werk gesteld bij de BBE-SIE bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De medewerkers van het Ministerie van Defensie, te werk gesteld bij de BBE-SIE, belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot de opsporing van:
a. alle strafbare feiten, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken;
b. andere strafbare feiten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek;
c. feiten strafbaar gesteld bij verordeningen voor zover hij daarvoor door het bevoegd bestuursorgaan is aangewezen.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het KLPD.
Artikel 6
De Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar is niet van toepassing op de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2 van dit besluit.
Artikel 7
De korpschef van het KLPD brengt voor 1 februari 2007 over de periode van 1 september 2004 tot 1 januari 2007 aan de toezichthouder, genoemd in artikel 5 van dit besluit, en de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat van 1 september 2004 tot 1 januari 2007 werkzaam was bij de BBE-SIE;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd;
d. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat beschikt over de bevoegdheden op grond van artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993, artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993, het aantal uitgereikte geweldsmiddelen alsmede de stand van zaken met betrekking tot de opleiding inzake het gebruik van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen;
e. over de doeltreffendheid van de aanwijzing van de bij de BBE-SIE werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren in de periode van 1 september 2004 tot 1 januari 2007.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004. Dit besluit vervalt op 1 januari 2007.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar BBE-SIE 2005.
Den Haag, 7 juni 2005
De van Justitie ,
Minister
namens deze:
de
wnd. Directeur-Generaal Rechtshandhaving
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht