Let op. Deze wet is vervallen op 6 november 2005. U leest nu de tekst die gold op 5 november 2005.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 1995

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 1995
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;
Gelezen het verzoek van de directeur AFZ van het ministerie van Financiën van 7 november 1994, kenmerk AFZ94/2969 U;
Overwegende dat de ambtenaren werkzaam bij de Belastingdienst bij of krachtens bijzondere wetten zijn belast met de opsporing van strafbare feiten;
Gelet op de artikelen 16 en 26, van het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder: Belastingdienst:
de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst/Douane en de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controledienst (Belastingdienst/FIOD-ECD);CBM:
Belastingdienst Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting.
2.
Voorts wordt in dit besluit verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de ambtenaar die als buitengewoon opsporingsambtenaar is beëdigd door of vanwege het College van procureurs-generaal en werkzaam is bij de Belastingdienst als:
a. verbalisant;
b. fraudecoördinator;
c. ambtenaar CBM.
Artikel 2
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is de Hoofdofficier van Justitie te ’s-Gravenhage aangewezen.
Artikel 3
De Directeur Belastingdienst brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over de stand van zaken met betrekking tot de opleiding en bijscholing, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a en d, van dit besluit, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid, is ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de navolgende voorwaarden:
a. de buitengewoon opsporingsambtenaar is bekwaam indien hij met goed gevolg een opleiding tot verbalisant dan wel fraudecoördinator Belastingdienst heeft voltooid;
b. de onder a. bedoelde opleiding omvat ten minste het niveau van de relevante eindtermen zoals vastgesteld bij circulaire van de Minister van Justitie van 10 augustus 2000, kenmerk 5045239/500/CBK, en is onderworpen aan goedkeuring door de Minister van Justitie;
c. de toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door een toetsingscommissie waarin een lid van het Openbaar Ministerie is vertegenwoordigd;
d. door middel van een systeem van periodieke bijscholing wordt gewaarborgd dat het door de buitengewoon opsporingsambtenaar verworven kennisniveau gehandhaafd blijft.
2.
De buitengewoon opsporingsambtenaar die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een opleiding tot verbalisant dan wel fraudecoördinator of de basisopleiding douane heeft gevolgd, is bekwaam voor zover dmv van een systeem van periodieke bijscholing is gewaarborgd dat het door de buitengewoon opsporingsambtenaar verworven kennisniveau gehandhaafd blijft.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar die belast is met het opmaken van processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, is ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 5
De buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst draagt bij de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs zoals vastgesteld in de Kaderregeling legitimatiebewijs Belastingdienst.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 6 november 2005.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 1995.
Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 oktober 1995
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
hoofd Directie Politie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht