Let op. Deze wet is vervallen op 6 november 2010. U leest nu de tekst die gold op 5 november 2010.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 31 oktober 2005, nr. 5383533/505/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c van het Wetboek van Strafvordering, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, en het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Belastingdienst: de belastingkantoren, genoemd in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, de Belastingdienst/Centrale Administratie en de Belastingdienst/Toeslagen.
b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen werkzaam bij de Belastingdienst in de functie van verbalisant of fraudecoördinator zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 3
Maximaal 500 personen zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein V Werk, Inkomen en Zorg, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie te ’s-Gravenhage.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen het bestuur van ’s Rijks belastingen.
1.
Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar die slechts belast is met het opmaken van processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Aan de overige buitengewoon opsporingsambtenaren wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarden gesteld in het onderdeel semi-permanente ontheffing van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
Artikel 7
De Directeur-Generaal Belastingdienst brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Belastingdienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding en bijscholing, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd;
d. het aantal klachten dat jegens buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend.
Artikel 8
De buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst draagt bij de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs zoals vastgesteld in de Kaderregeling legitimatiebewijs Belastingdienst.
Artikel 9
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 31 oktober 2005, nr. 5383533/505/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 10
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 1995 wordt ingetrokken.
Artikel 11
Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 november 2005 en vervalt met ingang van 6 november 2010.
Artikel 12
Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2005.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 31 oktober 2005
De
Minister
hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht