Let op. Deze wet is vervallen op 24 oktober 2014. U leest nu de tekst die gold op 23 oktober 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 14 oktober 2009, nr. 5572127/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;
Gelezen het verzoek van de directeur Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van 11 juni 2009 en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid en de Hoofdofficier van Justitie te Dordrecht;
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in het besluit verstaan:
De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, aangesteld in de functie van leerplichtambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 1 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein III Onderwijs, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 3
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
Artikel 5
De directeur van het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 6
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 14 oktober 2009, nr. 5572127/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2009.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 oktober 2009
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht