Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 augustus 2013, nr. BOACAT2013/045, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling OM-afdoening&Transacties van het Centraal Justitieel Incassobureau
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de unitmanager van de afdeling OM-afdoening&Transacties van het Centraal Justitieel Incassobureau van 27 mei 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
1. buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
2. CJIB: het Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van medewerker verwerken en behandelen en in de functie van medewerker behandelen en ontwikkelen in dienst van het CJIB, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein VI Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 120 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
De unitmanager van de afdeling OM-afdoening&Transacties van het CJIB brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit , worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.
1.
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Maatregelen CJIB 2008 van 4 september 2008, nr. 5563141/08 zal vervallen op 1 september 2013.
2.
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2009 van 23 april 2009, nr. 5594279/09 zal vervallen op 1 september 2013.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2013 en vervalt met ingang van 1 september 2018.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 augustus 2013.
Hoogachtend,
De
Staatssecretaris
Afdelingsmanager V&T, wnd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht