Let op. Deze wet is vervallen op 9 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 8 augustus 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 28 juli 2009, nr. 5604849/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;
Gelezen het verzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam van 28 mei 2009 en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam;
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en de Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewone opsporingsambtenaren en bijzondere ambtenaren van politie;
Besluit:
Artikel 1
Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in de besluit verstaan:
De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, aangesteld in de functie van leerplichtambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 1 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein III Onderwijs, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 3
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
Artikel 5
De directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 6
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 28 juli 2009, nr. 5604849/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2009.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 juli 2009
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht