Let op. Deze wet is vervallen op 3 februari 2015. U leest nu de tekst die gold op 2 februari 2015.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2014

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 juli 2014, nr. BOACAT2014/033, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van 9 mei 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Amsterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van leerplichtplusambtenaar in dienst van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het Domein III, onderwijs, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie Amsterdam.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
De directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.
Artikel 8
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2009 van 28 juli 2009 , nr. 5604849/Justis/09, zal vervallen op 9 augustus 2014.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 augustus 2014 en vervalt met ingang van 9 augustus 2019.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 juli 2014
De
Staatssecretaris
Afdelingsmanager V&T
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht