Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2005.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2000

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2000
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan,
Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, d.d. 28 april 2000 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Haaglanden;
Gelet op:
- artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;
- artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;
- artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
- het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam als inspecteur openbare ruimte en als boswachter bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:
a. de artikelen 141, 149, 157, 158, 161, 161bis, 162, 163, 173a, 173b, 177, 179, 180, 184, 266, eerste lid, 267, aanhef en onder ten eerste, 293, 310, 311, 312, 314, 315, 350, 351, 352, 424, 425, 429, 430a, 432, aanhef en onder ten eerste en onder ten tweede, 435, 458, 459, 460 en 461, van het Wetboek van Strafrecht ; de Wegenverkeerswet 1994 ; de artikelen 2 en 30 van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen; de Wet milieubeheer ; de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ; de Wet bodembescherming ; de Wet milieugevaarlijke stoffen ; de Natuurbeschermingswet ; de Boswet ; de Jachtwet ; de Wet wapens en munitie; de Visserijwet 1963 ; de Ontgrondingenwet ; de Vogelwet; de Wet op de dierenbescherming ; de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren ; de Wet dierenvervoer; de Wet bedreigde en uitheemse dier- en plantensoorten; de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ; de Wet op de openluchtrecreatie ; de Destructiewet ; de Veewet ; de Plantenziektewet; de Wet geluidhinder ; artikel 3, onder ten tweede, en Bijlage 4 van het Reglement houdende voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren; de Drank- en Horecawet ; artikel 45 Luchtverkeersreglement; de Zondagswet ; de Wet openbare manifestaties ; de Wet op de identificatieplicht ; de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaart politiereglement;
b. Gemeentelijke en provinciale verordeningen, dan wel keuren van het Hoogheemraadschap Delfland, voor zover hij daarvoor is aangewezen;
c. de bijzondere wetten of verordeningen, waarvoor hij na inwerkingtreding van dit besluit is aangewezen door of namens de bevoegde minister of instantie;
d. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Den Haag, alsmede voor die gebieden in de gemeenten Wassenaar en Rijswijk welke daartoe door de twee laatstgenoemde gemeenten zijn aangewezen.
1.
Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 45 personen als beëdigd buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam zijn.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid genoemde strafbare feiten, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993 . Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
De buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2, werkzaam in de functie van boswachter, kan gedurende de uitoefening van zijn taak uitgerust zijn met handboeien van een door de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties goedgekeurd merk en type.
1.
De directeur van de Dienst Stadsbeheer brengt jaarlijks voor 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 8
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, d.d. 18 december 1995, kenmerk 95/0594/DR, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 september 1998, kenmerk 98/0259/HG, wordt ingetrokken.
Artikel 9
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 december 2000 en vervalt op 21 december 2005.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2000.
Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant en in het Algemene Politieblad geplaatst.
Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, directie Bestuurszaken, afdeling IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.
Den Haag, 8 december 2000
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het
hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht