Let op. Deze wet is vervallen op 30 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op 29 januari 2017.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 januari 2012, nr. 5723249/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur bij de Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland van 18 januari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Kennemerland;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie (milieu-) inspecteur in dienst bij de Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket te Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
De directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2007 van 11 januari 2007, nr. 5463065/Justis/07, wordt ingetrokken.
Artikel 8
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 januari 2012 en vervalt op 30 januari 2017.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 23 januari 2012
De
Staatssecretaris
Teammanager BTR.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht