Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2015. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2015.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Zwolle 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 9 september 2010, nr. 5663364/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Zwolle in het domein Werk, Inkomen en Zorg
De Minister van Justitie,
Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelezen het verzoek van het Afdelingshoofd Juridische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle van 27 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie IJsselland en van de hoofdofficier van justitie te Zwolle.
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b (en derde lid), van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van de gemeente Zwolle, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein Werk, Inkomen en Zorg, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 9 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Zwolle.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de regiopolitie IJsselland.
1.
Het Afdelingshoofd Juridische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 8
De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren werkzaam bij de Unit Regionale Sociale Recherche Zwolle en omstreken, ondergebracht bij de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Juridische Zaken van de gemeente Zwolle in de functie van sociaal rechercheur, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Zwolle 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 september 2010
De
Minister
Teammanager BTR.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht