Let op. Deze wet is vervallen op 11 augustus 2016. U leest nu de tekst die gold op 10 augustus 2016.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 juli 2011, nr. 5702667/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Brunssum
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de gemeente Brunssum van 5 april 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket te Den Haag, de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Maastricht en de korpschef van de regiopolitie Limburg-Zuid;
Gelet op:
? artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
? artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
? artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Brunssum, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 3
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 8 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 5 personen in het domein I Openbare Ruimte en 3 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar in domein I Openbare Ruimte is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar .
2.
De buitengewoon opsporingsambtenaar in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar .
3.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
4.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste en tweede lid genoemde domein.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg.
2.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de in artikel 4, tweede lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van het Functioneel Parket te Den Haag.
3.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de in artikel 4, eerste en tweede lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
De gemeente Brunssum brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Brunssum in de functie van toezichthouder worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 juli 2011
De
Staatssecretaris
Teammanager BTR.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht