Let op. Deze wet is vervallen op 13 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 12 april 2017.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 april 2012, nr. 5727500/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein I Openbare Ruimte bij de gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van het Hoofd Vergunning en Handhaving van de gemeente Utrecht van 10 februari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Utrecht en de korpschef van de regiopolitie Utrecht;
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie medewerker Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte in dienst bij de gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 145 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
Artikel 6
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.
Artikel 7
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en korte wapenstok.
Artikel 8
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadswerken, groep Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht 2007 van 12 juni 2007, nr. 5489097/Justis/07 alsmede het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs gemeente Utrecht 2007 van 7 november 2007, nr. 5500382/Justis/07, worden ingetrokken.
Artikel 9
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van de in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 april 2012
De
Staatssecretaris
Teammanager BTR.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht