Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 augustus 2013, nr. BOACAT2013/057, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Major Hazard Control
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 augustus 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag en de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
1.
De personen, werkzaam bij de directie Arbeidsmarktfraude van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
De personen, werkzaam bij de directie Arbeidsomstandigheden en bij de directie Major Hazard Control van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn bevoegd tot het opsporen van strafbare feiten genoemd in domein V Werk, Inkomen en Zorg, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De in artikel 2, tweede lid, bedoelde personen zijn bevoegd tot het opsporen van strafbare feiten genoemd in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
3.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
4.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 600 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 240 voor het domein V Werk, Inkomen en Zorg en 360 voor het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon Opsporingsambtenaar van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag.
2.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon Opsporingsambtenaar van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket.
3.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet.
4.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Inspecteur-Generaal SZW.
1.
De Inspecteur-Generaal van de inspectie SZW brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.
Artikel 8
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie SZW van 18 augustus 2008, nr. 5560740/08 zal vervallen op 1 september 2013.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2013 en vervalt met ingang van 1 september 2018.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar inspectie SZW 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 augustus 2013
Hoogachtend,
De
Staatssecretaris
Afdelingsmanager V&T, wnd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht