Let op. Deze wet is vervallen op 10 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 9 oktober 2012.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 20 september 2007, nr. 5506883/07/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen van de Koninklijke Marechaussee (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007)
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef, en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten juncto artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 11.3 en 11.9, eerste lid, onderdeel a, onder 6, van de Wet Luchtvaart, het Besluit aanwijzing KMCGS 2002, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993, en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 2;
b. KMCGS: het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen van de Koninklijke Marechaussee.
Artikel 2
Maximaal 15 personen werkzaam als commandant en als controleurs van het KMCGS zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein VI Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Arnhem.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Commandant Koninklijke Marechaussee.
Artikel 5
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 6
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 20 september 2007, nr. 5506883/07/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2007 en vervalt met ingang van 10 oktober 2012.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 september 2007
De
Minister
hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht