Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2017.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 februari 2012, nr. 5723825/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de directeur van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming van 16 januari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De LID-inspecteurs, werkzaam bij de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken;
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket te Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten.
1.
De directeur van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 februari 2012
De
Staatssecretaris
Teammanager BTR.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht