Let op. Deze wet is vervallen op 4 augustus 2005. U leest nu de tekst die gold op 3 augustus 2005.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Marine Beveiligingskorps 1995

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Marine Beveiligingskorps 1995
De Minister van Justitie,
Gelezen het verzoek van het hoofd van het Marine Beveiligingskorps van 23 juni 1994, kenmerk 23-2/conf;
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993, artikel 27, derde lid, onder ten eerste, van de Wet wapens en munitie juncto artikel 38 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onderbuitengewoon opsporingsambtenaar:
de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De ambtenaren werkzaam bij het Marine Beveiligingskorps van de Koninklijke Marine en zijn aangesteld als commandant vaarsurveillance zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens
b. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van het onderzoek.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland. De buitengewoon opsporingsambtenaar onthoudt zich van optreden buiten de terreinen in beheer bij het Ministerie van Defensie, tenzij in geval van noodzaak.
1.
De procureur-generaal bij het gerechthof te Amsterdam is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te Alkmaar.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak uitgerust zijn met:
a. een pistool van het merk ’Glock’, type 17, kaliber 9 mm;
b. een kort model wapenstok van een door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type;
c. handboeien van een door de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type.
Artikel 7
Het hoofd van het Marine Beveiligingskorps brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het Marine Beveiligingskorps;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichtte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en is geldig tot 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Marine Beveiligingskorps 1995.
Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 juli 1995
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
Het
hoofd van de Directie Politie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht