Let op. Deze wet is vervallen op 18 november 2014. U leest nu de tekst die gold op 17 november 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaren in dienst van de provincie Noord-Brabant 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 13 mei 2009, nr. 5598975/Justis/09, strekkende tot verlenging van de aanwijzing van milieuopsporingsambtenaren bij de provincie Noord-Brabant tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;
Gelezen het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 30 maart 2009;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
buitengewoon opsporingsambtenaar: De personen, werkzaam in de functie van milieuopsporingsambtenaar in dienst van de provincie Noord-Brabant
1.
De in artikel 1 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 3
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, Team BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 november 2009 en vervalt op 18 november 2014.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaren in dienst van de provincie Noord-Brabant 2009.
Artikel 8
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 13 mei 2009, nr. 5598975/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 mei 2009
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht