Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2017. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2017.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 januari 2012 nr. 5723253/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij NS Groep N.V.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van het Hoofd Boa-zaken NS Reizigers, Concernveiligheid van 1 december 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket en de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2?, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van (Hoofd)conducteur (NS-boa Dienst Trein Personeel (DTP) bij NS Reizigers, NS Internationaal en NS Benelux) en in de functie van medewerker Service & Veiligheid (NS-boa S&V) in dienst van NS Groep N.V. zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein IV Openbaar Vervoer, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 4500 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten.
1.
Het Hoofd Boa-zaken van NS-Reizigers, Concernveiligheid brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij NS Groep N.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitegewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2007 van 26 februari 2007, nr. 5470820/07/CBK,worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2012 en vervalt op 1 maart 2017.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 januari 2012
Hoogachtend,
De
Staatssecretaris
Teammanager BTR.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht