Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2009.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 25 september 2008, nr. 5564552/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de NS Groep N.V.
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelezen het verzoek van de senior beleidsadviseur van de NS Groep N.V. van 4 augustus 2008;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, eerste en derde lid van de Politiewet 1993, de Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten, artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, bedoeld in artikel 2;
b. NSR: NS Reizigers B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.;
c. NS Int: NS Internationaal B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.
Artikel 2
Maximaal 30 personen, belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij NSR of NS Int en dienstdoend in een Service & Veiligheidsteam zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar, genoemd in artikel 2 is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:
a. de Spoorwegwet , Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000 ;
c. andere strafbare feiten, indien en voorzover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.
Artikel 4
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich daarbij overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 5
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:
handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier bij het Landelijk Parket.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon is aangewezen de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten.
Artikel 7
Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2, is ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de navolgende voorwaarden:
a. de buitengewoon opsporingsambtenaar is bekwaam indien hij met goed gevolg alle modules van de opleidingen BOA-OV heeft voltooid;
b. de onder a. bedoelde opleiding omvat tenminste het niveau van de eindtermen zoals vastgesteld bij de Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar ;
c. alle modules worden afgesloten met een eindtoets;
d. de opleiding is onderworpen aan goedkeuring door de Minister van Justitie;
e. de onder c. bedoelde toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door een onafhankelijke examencommissie waarin een lid van het openbaar Ministerie is vertegenwoordigd;
f. door middel van een systeem van periodieke toetsing of bijscholing wordt gewaarborgd dat het door de buitengewoon opsporingsambtenaar verworven kennisniveau blijft gehandhaafd.
Artikel 8
De directeur NSR, brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij NSR of NS en dienstdoend in een Service & Veiligheidsteam aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij de NS Groep N.V.;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
d. het aantal klachten dat jegens de buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008 en vervalt met ingang van 1 oktober 2009.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2008.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 25 september 2008
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht