Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 24 september 2009, nr. 5613652/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de NS Groep N.V.
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelezen het verzoek van de senior beleidsadviseur van de NS Groep N.V. van 28 augustus 2009;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, eerste en derde lid van de Politiewet 1993, de Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten, artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, bedoeld in artikel 2;
b. NSR: NS Reizigers B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.;
c. NS Int: NS Internationaal B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.
Artikel 2
Maximaal 750 personen, belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij NSR of NS Int en dienstdoend in een Service & Veiligheidsteam zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein IV Openbaar Vervoer, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 4
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012. Hij gedraagt zich daarbij overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 5
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:
handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merkt en type;
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier bij het Landelijk Parket.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
Artikel 7
Artikel 7 is vervallen.
Artikel 8
De directeur NSR, brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij NSR of NS en dienstdoend in een Service & Veiligheidsteam aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij de NS Groep N.V.;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
d. het aantal klachten dat jegens de buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend.
Artikel 9
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 24 september 2009, nr. 5613652/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009 en vervalt met ingang van 1 oktober 2014.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2009.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 24 september 2009
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht