Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2013, nr. BOACAT2013/078, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Omgevingsdienst van Servicecentrum MER in domein I
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van Servicecentrum MER van 25 november 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg en de korpschef bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
de artikelen 6, eerste en derde lid, 36, eerste lid, 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische Delicten;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder integraal – Boa domein I in dienst van Servicecentrum MER, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I, Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
De teamleider van Servicecentrum MER brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Ingevolge artikel 6, derde lid, tweede volzin, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar wordt de akte van beëdiging van de heer R.J.C. Heijmans, boa-akte 6033897/1, in dienst van de gemeente Maasgouw, tot het tijdstip waarop de aanpassing bedoeld in artikel 6, eerste volzin, van dat lid, heeft plaatsgevonden, geacht te zijn afgegeven op grond van dit besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Servicecentrum MER 2013 domein I.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 11 december 2013
De
Staatssecretaris
Afdelingsmanager V&T, wnd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht