Let op. Deze wet is vervallen op 26 november 2015. U leest nu de tekst die gold op 25 november 2015.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadstoezicht Almelo BV 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 november 2010, nr. 5674331/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Stadstoezicht Almelo BV in het domein Openbare Ruimte
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de directeur van Stadstoezicht Almelo BV van 22 oktober 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Twente en van de hoofdofficier van justitie te Almelo;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b (en derde lid), van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van handhaver Toezicht en Veiligheid/Controleur openbare ruimte, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Almelo.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de regiopolitie Twente.
1.
De directeur van Stadstoezicht Almelo BV, brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stadstoezicht Almelo BV 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 17 november 2010
De
Staatssecretaris
Teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht