Let op. Deze wet is vervallen op 19 november 2009. U leest nu de tekst die gold op 18 november 2009.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Amsterdam Airport Schiphol 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 10 november 2004, nr. 5313710/DBZ/04, strekkende tot aanwijzing van parkeercontroleurs bij Amsterdam Airport Schiphol tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de ministers die het aangaat;
Gelezen het verzoek van het Hoofd van Schiphol Group dd. 7 oktober 2004;
Gelet op:
– artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur in dienst van Amsterdam Airport Schiphol, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens:
a. de Wegenverkeerswet 1994 ;
de toepassing van deze bevoegdheid dient zich te beperken tot stilstaand verkeer met uitzondering van de artikel 5, 6, 10, 60, 62 en 82 van het RVV 1990;
c. de verordeningen en of Keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de luchthaven Schiphol.
1.
De commandant van de Koninklijke Marechaussee is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Haarlem.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de commandant van de Koninklijke Marechaussee.
1.
Het Hoofd van de Schiphol Group brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Amsterdam Airport Schiphol 2004.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 november 2004
De van Justitie ,
Minister
namens deze:
de
coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht