Let op. Deze wet is vervallen op 10 november 2014. U leest nu de tekst die gold op 9 november 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Amsterdam Schiphol Airport 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 8 oktober 2009, nr. 5605336/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van parkeercontroleurs bij Amsterdam Schiphol Airport tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat;
Gelezen het verzoek van de Schiphol Group, Traffic Operations van 29 mei 2009 en de daarop volgende adviezen van de commandant der Koninklijke Marechaussee en de hoofdofficier van justitie te Haarlem;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in het besluit verstaan:
De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij Amsterdam Schiphol Airport, aangesteld in de functie van parkeercontroleur.
1.
De in artikel 1 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
1.
de commandant van de Koninklijke Marechaussee is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de commandant van de Koninklijke Marechaussee.
1.
Het Hoofd van de Schiphol Group, Traffic Operations brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 5a
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 8 oktober 2009, nr. 5605336/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 november 2009 en vervalt op 10 november 2014.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Amsterdam Schiphol Airport 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 oktober 2009
De
Minister
de teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht