Let op. Deze wet is vervallen op 6 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 5 juni 2003.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2002

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie, houdende aanwijzing van de ambtenaren van de afdeling Vaarwegen, Inspectie en Scheepvaart van de provincie Fryslân tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Gelezen het verzoek van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 18 april 2002 en de daarop de daarop volgende adviezen van de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland en de hoofdofficier van justitie te Leeuwarden;
Gelet op:-
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten,-
artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering,-
artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993,-
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de buitengewoon opsporingsambtenaar:
de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2;
b. de provincie Fryslân:
de afdeling Vaarwegen, Inspectie en Scheepvaart van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Fryslân.
Artikel 2
De ambtenaren van de provincie Fryslân werkzaam in de functie van:
a. inspecteur en adjunct-inspecteur scheepvaart;
b. controleur scheepvaart;
c. schipper/scheepvaartmeester;
d. sluismeester en sluiswachter;
e. brugwachter op de lage bruggen;
f. brugwachter op de hoge bruggen;
zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens: -
de in artikel 1a van de Wet op de economische delicten (WED) genoemde wetten alsmede de artikelen 26, 33 en 34 van de WED;-
het Binnenvaartpolitiereglement ; de Scheepvaartverkeerswet ; artikel 3, tweede lid, van het Reglement houdende voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren; Bijlage 4 van het VBG; de Wrakkenwet ;-
artikel 435, onder ten vierde, van het Wetboek van Strafrecht ;-
verordeningen en/of keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;-
andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.
2.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de provincie Fryslân, tenzij in verband met een concreet opsporingsonderzoek optreden buiten het grondgebied van de provincie Fryslân noodzakelijk is, in welk geval de opsporingsbevoegdheid zich alsdan uitstrekt over het grondgebied van Nederland.
1.
De korpschef van het regionaal politiekorps Friesland is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal zestig personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie in het arrondissement Leeuwarden.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland.
1.
De directeur van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Friesland brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot bij de dienst werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de dienst op 31 december van het jaar daaraan voorafgaand;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedkeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 6 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 8
De buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2, onder f, die slechts is belast met het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, is ontheffing verleend van de bekwaamheidseis, vastgesteld krachtens artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 9
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 10
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht te zijn afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit en zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2002 en vervalt op 10 juli 2007.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Frylân 2002.
Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.
Den Haag, 3 juli 2002
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het
hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht