Let op. Deze wet is vervallen op 10 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 9 juli 2012.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 25 juni 2007, nr. 5488351/Justis/07, houdende aanwijzing van de ambtenaren van de provincie Fryslân, afdeling Verkeer en Vervoer van de sector Provinciale Waterstaat tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;
Gelezen het verzoek van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 21 mei 2007;
Gelet op:
– artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten,
– artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering,
– artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993,
– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2;
b. de provincie Fryslân: afdeling Verkeer en Vervoer van de sector Provinciale Waterstaat.
Artikel 2
De ambtenaren van de provincie Friesland werkzaam in de functie van:
a. inspecteur en adjunct-inspecteur scheepvaart;
b. controleur vaarwegen;
zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 4
Artikel 4 is vervallen.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993 .
Artikel 6
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland.
1.
De directeur van de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Friesland brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot bij de dienst werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor de CITO-toets en hoeveel personen in dat jaar voor die CITO-toets zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 6 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 9
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 10
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 25 juni 2007, nr. 5488351/Justis/07, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2007 en vervalt op 10 juli 2012.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 25 juni 2007
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht