Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2013.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 januari 2011 nr. 5684507/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Qbuzz
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de vestigingsmanager van Qbuzz openbaar vervoer van 9 november 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Groningen en de korpschef van het Korps landelijke Politiediensten;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van controleur openbaar vervoer in dienst van Qbuzz openbaar vervoer zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein IV Openbaar Vervoer, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
Artikel 5
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
De directeur van Qbuzz openbaar vervoer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 8
Het besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz 2010 van 16 februari 2010, nr. 5636530/Justis/10, wordt ingetrokken.
Artikel 9
De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij Qbuzz openbaar vervoer en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitegewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2010 van 24 november 2010, nr. 5676481/Justis/10worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2011 en vervalt 1 februari 2013.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 27 januari 2011
De
Staatssecretaris
teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht