Let op. Deze wet is vervallen op 7 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 6 juni 2003.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2000

Uitgebreide informatie
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2000
De Minister van Justitie;
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaren omschreven in het tweede artikel van dit besluit.
Artikel 2
De personen werkzaam als medewerker verwerking, radarwaarnemer of verkeersassistent binnen het team verkeershandhaving van een regionaal politiekorps en die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De opsporingsbevoegdheid van de buitengewoon opsporingsambtenaar strekt zich uit tot ten hoogste de strafbare feiten genoemd in artikel 435, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 34 van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV), de artikelen 20, 21, 22, 59, 60, 62, 68 van het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens (RVV) en omvat mede de bevoegdheden als omschreven in artikel 160, eerste, derde en vijfde lid van de Wegenverkeerswet.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van heel Nederland.
1.
Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot het beëdigen van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op basis van dit besluit kunnen maximaal 30 personen per regio zijn beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Hierbij geldt een maximum van in totaal 800 personen.
1.
Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissement waarbinnen de standplaats van de buitengewoon opsporingsambtenaar is gelegen,
2.
Als direct toezichthouder is aangewezen de korpschef van de politieregio waarbinnen de standplaats van de buitengewoon opsporingsambtenaar is gelegen.
Artikel 6
Het hoofd van het bureau verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie brengt jaarlijks, doch uiterlijk per 1 april, verslag uit aan de Minister van Justitie en vermeldt hierin in ieder geval:
a. de aantallen binnen de verkeershandhavingsteams werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren,
b. de door die opsporingsambtenaren verrichte activiteiten,
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.
1.
De besluiten van het College van procureurs-generaal van 22 juni 1999, 24 november 1999 en 5 januari 2000, inhoudende categoriale aanwijzingen tot benoeming van buitengewone opsporingsambtenaren verkeershandhaving bij de korpsen Drenthe, Brabant Zuid-Oost en Midden- en West Brabant, worden ingetrokken.
2.
De akten van beëdiging die berusten op de in artikel 7, eerste lid, genoemde besluiten, worden thans geacht op onderhavig besluit te berusten met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Onderhavig besluit vervalt met ingang van 1 januari 2005.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2000.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.
Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH te Den Haag.
Den Haag, 15 maart 2000
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
Hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht