Let op. Deze wet is vervallen op 8 november 2015. U leest nu de tekst die gold op 7 november 2015.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 oktober 2010, nr. 5672773/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Rijkswaterstaat in het domein Milieu en Welzijn
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat van 13 oktober 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten en van de hoofdofficier van justitie te Den Haag;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b (en derde lid), van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De ambtenaar, werkzaam bij het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die daadwerkelijk is belast met handhaving van wet- en regelgeving, is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland en daarbuiten voor zover de rechtsmacht van Nederland strekt en voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 430 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de directeur-generaal van Rijkswaterstaat.
1.
De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2005 , nr. 5384385/505/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2005 , nr. 5384385/505/CBK, wordt ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 november 2010 en vervalt op 8 november 2015.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 oktober 2010
De
Minister
Teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht