Let op. Deze wet is vervallen op 7 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 6 juni 2013.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 28 mei 2008, nr. 5547616/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Staatstoezicht op de Mijnen
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;
Gelezen het verzoek van Inspecteur-generaal der Mijnen van 22 mei 2008;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;
b. Staatstoezicht op de Mijnen: de dienst Staatstoezicht op de Mijnen van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Maximaal 40 ambtenaren werkzaam bij het Staatstoezicht op de Mijnen, belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, inclusief het Nederlandse deel van het continentaal plat en de exclusieve economische zone (EEZ), voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de inspecteur-generaal der Mijnen.
Artikel 5
De Inspecteur-generaal der Mijnen brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij het Staatstoezicht op de Mijnen;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 5a
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 28 mei 2008, nr. 5547616/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2008.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 28 mei 2008
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht