Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2016.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van B.O.O.M. 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2011, nr. 5695684/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de hoofdofficier van justitie/directeur BOOM van 27 april 2011;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. B.O.O.M.: het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie;
b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van (junior)vermogenstraceerder of analist/documentatlist, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein VI Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
Artikel 5
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoonopsporingsambtenaar is aangewezen de directeur van het B.O.O.M.
1.
De directeur B.O.O.M. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 7 juni 2006 nr. 5424431/506/CBK, worden voor de duur van hun geldigheid geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2011 en vervalt met ingang van 1 juni 2016.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van B.O.O.M. 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 mei 2011
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht