Let op. Deze wet is vervallen op 5 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 4 juni 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 19 mei 2009, nr. 5586913/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Delft tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;
Gelezen het verzoek van de gemeente Delft en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Haaglanden en de Hoofdofficier van Justitie te ’s-Gravenhage;
Gelet op:
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;
artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;
artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Besluit:
Artikel 1
Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in dit besluit verstaan:
De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de gemeente Delft, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam als gemeentelijk opsporingsambtenaar, is bevoegd tot de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:
a. De in artikel 1a van de Wet op de economische delicten (WED) genoemde wetten en alsmede de artikelen 26, 33 en 34 van de WED; de Visserijwet 1963 ; de Wet op de openluchtrecreatie ; de Plantenziektewet ; de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ; de Veewet ; het Besluit gebruik meststoffen ; artikel 45 luchtverkeersreglement; het Binnenvaartpolitiereglement ; de Binnenschepenwet ; Wegenverkeerswet 1994 (de toepassing van deze bevoegdheid dient zich te beperken tot stilstaand verkeer met uitzondering van de artikelen 5, 6, 10, 60, 62 en 82 RVV 1990); artikel 2, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (i.v.m. onverzekerd crossen); de Monumentenwet 1988 ; de Wet openbare manifestaties ; de Zondagswet ; de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden ;
c. De verordeningen van de gemeente Delft waarbinnen de buitengewoon opsporingsambtenaar diens functie van gemeentelijke opsporingsambtenaar uitoefent, voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen.
2.
De opsporingsbevoegdheid, voor de gemeentelijk opsporingsambtenaar, geldt voor het grondgebied van de gemeente Delft.
Artikel 3
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Delft brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 mei 2009
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht