Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Gorinchem 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 28 mei 2008, nr. 5546582/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Gorinchem tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;
Gelezen het verzoek van de gemeente Gorinchem en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid en de hoofdofficier van justitie te Dordrecht;
Gelet op:
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;
artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;
artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2;
1.
De personen, werkzaam bij de gemeente Gorinchem, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
De personen, werkzaam bij de gemeente Gorinchem, aangesteld in de functie van controleur openbare ruimte zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
1.
De Minister van Justitie is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.
2.
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van de Eenheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Gorinchem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 28 mei 2008, nr. 5546582/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008 en vervalt op 1 juli 2013.
Artikel 9
Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheid en Toezicht te Gorinchem 2008 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Gorinchem 2008.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 mei 2008
De
Minister
teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht